reglement Zoet

WEDSTRIJDREGLEMENT "ZOET" H.S.V. DE KRUISWEEL 

Zoet water: 
Vissen op aantal en gewicht
Begin en einde van de wedstrijd wordt aangegeven door een signaal.
Eerste wedstrijd uitloten, daarna schuift men iedere wedstrijd een vooraf bepaald aantal nummers op, of door uitloting per wedstrijd.
Men krijgt per wedstrijd punten voor zowel aantal als voor gewicht.
Degene met een laagste totaal aantal punten voor aantal en gewicht is de winnaar.
Bij gelijk aantal punten  , krijgt men een gelijke uitslag
Bij een gelijke score, krijgt de eerst volgende, de score die men normaal ook zou krijgen.
(bijvoorbeeld 1e – 2e – 3e – 3e – 5e – 6e – enz )
Wanneer men geen vis heeft gevangen, krijgt men 5 punten meer dan de laatste die wel vis heeft.
Heeft niemand vis gevangen, dan krijgt iedereen 5 wedstrijdpunten
Indien niet aanwezig, of minder dan 1.5 uur gevist, dan geen score
Er worden 6 wedstrijden gevist, waarvan de beste 4 tellen.
Indien iemand minder dan 4 wedstrijden gevist heeft, dan sluit men aan achter de laatste plaats van degene die 4 of meer keer hebben gevist ( ongeacht het aantal punten)
Bij gelijke stand van de 4 beste wedstrijden wordt de einduitslag ook volgens bovenstaande manier bepaald .
Wanneer er dan nog een gelijke stand is, wordt er geloot.
Verder is er een prijs voor de grootste vis, het meeste totaal gewicht en het grootste totaal aantal over alle geviste wedstrijden.  
De hengelkeuze is vrij, m.a.w. er mag gekozen worden voor een vaste stok, maar ook voor een Match-hengel , Feeder-hengel of Winkle Picker.
De lengte van de hengel en lijn mag voor alle hengelkeuzes vrij gekozen worden.
Het hengel systeem mag maximaal voorzien zijn van 1 haak.
Men mag tijdens de wedstrijd meerdere extra ingetuigde hengels of extra topsets in gereedheid hebben.
Hiervoor is ontheffing verleend door SZWN, en alleen van toepassing tijdens de wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd is het toegestaan om te wisselen van hengel systeem, bv vaste stok afwisselen met  2e topset, Feeder hengel, Winkle Picker, of Match-hengel.
Er mag steeds maar met 1 hengel worden gevist, dus tijdens het wisselen moet eerst de ene hengel uit het water zijn voordat men met de andere mag gaan vissen.
Het gebruik van “ verse de vase “, gekleurde maden of kleurstoffen in het voer is verboden.
Alle vissoorten tellen mee voor de uitslag, behalve snoek en snoekbaars en alle vissoorten die vallen onder de Flora en Fauna wet, zoals aal, meerval, steur etc ( voor volledige lijst zie site Sportvisserij Nederland ) 
Een nylon leefnet is verplicht. Dit dient in het water te blijven tot de controleurs ter plaatse zijn om te wegen. 
Voor het algemeen kampioenschap tellen de beste 4 zout- en de beste 4 zoet-waterwedstrijden.
Voor zowel zout als zoet is er een aparte prijzen tafel.
Iedereen die drie of meerdere keren heeft mee gevist heeft prijs.

Heeft men klachten dan kan men deze ter plaatse indienen bij de wedstrijdleiding.
Naderhand worden geen klachten meer in behandeling genomen.
Houd de natuur en uw visparcours schoon en laat geen rommel achter.
De vereniging, bestuur en wedstrijdleiding stellen zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor beschadigingen, vernielingen en dergelijke, aan eigendommen van deelnemers aan concoursen, noch voor schade aangebracht aan of door derden.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding en/of bestuur. 
Reglement ingaande: 24 januari 2023 (ALV)               Goede vangst!
 
Bestuur en wedstrijdleiding H.S.V. De Kruisweel